levelező rendszer

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

 

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Intézményvezetõ            

Ajánlja fel iskolánknak adója 1%-át

Amennyiben módja van rá, kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-nak felajánlásával. Az így befolyt összeget iskolánk korszerûsítésre, szépítésére fordítjuk. Számlaszámunk: 18765395-1-14

Ökoiskola munkaterv

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ökoiskolai munkaterv 2015 – 2016

 

 

Célkitűzések:

 • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
 • Anyag- és energiapazarlás kiküszöbölése.
 • Szülők bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe.
 • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
 • Érzékenység kialakítása környezetünk állapota iránt, ismerjük és óvjuk értékeit.
 • Legyen szempont az újrahasznosítás.
 • Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.
 • Kapcsolataink elmélyítése az önkormányzattal, civil szervezetekkel és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén.
 • Projekt napok (témahét, egészségnap, sportnap), környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése, neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) megtartása a fenntarthatóság jegyében.
 • Iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskola, tanulmányi kirándulás, terepi munka, nyári tábor)
 • Örökös ökoiskolává szeretnénk válni.

 

öko-munkacsoport tagok:

 • Czakler Vivien
 • Fritz Éva
 • Karsai Ödön
 • Dankházi Bence

 

 

esemény

időpont

felelős

Állatok világnapja

Őszi akadályverseny

 

Diák sportnap

október 2.

Szőke György

Csehi Andrea, DÖK

Joós Judit

Gesztenyegyűjtés

október 14-15.

Karsai Ödön

Madarak karácsonya

december

Vigh Magdolna

Ajándékkészítés természetes anyagokból

december

Joós Judit

Víz világnapja

március 22.

Csehi Andrea Ágnes

Föld napja

április 22.

Czakler Vivien

Madarak és fák napja

május 10.

Fritz Éva

Egészségnap

évente kétszer

Mikulcza Gáborné

Teanap

évente kétszer

Fritz Éva

Gyümölcsnap

évente kétszer

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona

Virágosítás

évente kétszer

Nemes Márta

Használt elem gyűjtés

évente kétszer

Karsai Ödön

Papír gyűjtés

évente kétszer

Karsai Ödön

Elektromos hulladék gyűjtése

évente kétszer

Karsai Ödön

Cimbora túra

havonta

Fritz Éva

rontott, fénymásolt lapok újrahasznosítása

folyamatosan

iskolaközösség

szelektív hulladékgyűjtés

folyamatosan

iskolaközösség

energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése

folyamatosan

iskolaközösség

csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali javítása

folyamatosan

technikai dolgozók

hóeltakarítás, csúszásmentesítés környezetbarát anyagok felhasználásával

téli időszak

technikai dolgozók

az időjárásnak megfelelő fűtés

téli időszak

technikai dolgozók

kertgondozás, gyomtalanítás, fűnyírás, öntözés

folyamatosan

technikai dolgozók

órák tartása a természetben

téma függvényében

tanítók, tanárok

 

TOVÁBB

Iskolai környezeti nevelési program

Iskolai környezeti nevelési program

 

1.Célok

1)      Szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás és magatartás kialakítása

 • környezetért felelős életvitel
 • élő és élettelen környezetet tisztelő alapelvek megalapozása
 • tájékozott, tevékeny egyéniségek alakítása
 • problémamegoldó gondolkodás kialakítása
 • önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése
 • megláttatni a természet komplexitását, az egyén és a társadalom illetve a közösségek összhangját

 

 

2)      Természettudományos gondolkodásmód fejlesztése

3)      Kialakítani a környezet állapota iránti érzékenységet

4)      Legyenek képesek felismerni a környezet minőségi változásait, a Földet sújtó globális környezeti problémákat

5)      Helyi környezet értékeinek megismerése, aktív megóvása

6)      Helyi környezeti problémák megismerése, aktív részvétel azok megoldásában

7)      Alakuljon ki bennük a környezet iránti büszkeség, tisztelet

8)      A tanulók jövőképének kialakítása a fenntartható fejlődés elvén alapuljon

 

2.Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:

 • a környezet fogalmával,
 • a földi rendszer egységével,
 • a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 • a környezetvédelem lehetőségeivel,
 • lakóhelyünk természeti értékeivel,
 • lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. A program tervezése és megvalósítása során a következő alapelveket és értékeket vesszük figyelembe:

 • az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása;
 • az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése;
 • a környezetetika hatékony fejlesztése;
 • érzelmi és értelmi környezeti nevelés;
 • tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés;
 • tolerancia és segítő életmód;
 • a környezettudatos magatartás és életvitel segítése;
 • az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
 • az egészség és a környezet összefüggései;
 • helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések;
 • problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség;
 • globális összefüggések megértése az életkori sajátosságoknak megfelelően;
 • fogyasztás helyébe életminőség;
 • létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák.

 

3.Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia tantárgyak tananyagai

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:

 • kirándulások szervezése
 • táborok
 • tanulmányi séták
 • vetélkedők
 • szakkörök
 • iskolaudvar gondozása
 • az iskolaudvar és az iskola előtti park saját védett területként történő kezelése:
 • szemetelés megszüntetése, szemétszedés megszervezése, növények gondozása stb.
 • iskolavirágosítás (tantermekben, folyosókon, ablakokban, parkban)
 • a település környezetvédelmi akcióiban való alkalmi részvétel 
 • szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel
 • jeles napokról való megemlékezés, versenyek, pályázatok
 • papírgyűjtés és gesztenyegyűjtés évente

 

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a szülőkkel és a gyermekekkel közösen tudnánk megvalósítani környezeti nevelési programunkat. Célunk az, hogy elősegítsük a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakulását. Tanulóink és dolgozóink aktív, kezdeményező szerepet játszanak ebben.

Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet ismeretén és személyes felelősségén alapuló környezetkímélő magatartásra, egyéni és közösségi szinten egyaránt.

 

TOVÁBB

Cimbora természetjáró szakkör

Cimbora természetjáró szakkör

 

A szántódi Szent Kristóf Természetjáró Egyesület és a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda közös szervezésében folyik.

 

2015. 03. 21. Kereki:

Látnivalók:

 • Kereki emlékpark (II. világháborús repülős emlékmű)
 • Fejérkő vára

 

útvonala: helyi járat, Kereki bolt buszmegálló – gyalogtúra, emlékpark, vár, buszmegálló – helyi járattal haza

 

gyalogtúra távja: 5km

 

 

2015. 04. 11. Balatonendréd:

Látnivalók:

 • Balatonendrédi Általános Iskola, endrédi vert csipke kiállítás, régiség gyűjtemény, tankert
 • Huszár László fafaragó és művei
 • református templom, udvarán a fejfák, rovásírás és ősi hagyományok
 • íjászkodás
 • Zamárdi kilátó

 

gyalogtúra távja: 8km

 

útvonal: helyi járat, Balatonendréd buszmegálló – gyalogtúra, iskola, templom, kilátó – helyi járattal Zamárdiból haza

 

 

2015. 05.16. Ságvár:

Látnivalók:

 • Jaba patak
 • Bújó-lik
 • Betyár barlang

 

útvonal: helyi járat, Ságvár kertészbolt – gyalogtúra, Jaba patak, Bújó-lik, Betyár barlang – helyi járattal haza

 

gyalogtúra távja: 12 km

 

 

2015. 06. 06. Tihany:

Látnivalók:

 • gejzírkúpok
 • Belső-tó
 • Bencés apátság
 • szürke marha gulya

 

útvonal: helyi járattal Szántód - gyalogtúra, Szántód-révből komppal Tihany-révbe, Belső-tó, gejzírkúpok – komp, helyi járattal haza 

 

gyalogtúra távja: 8 km

 

 

2015. 09. 12. Balatonföldvár

Látnivalók:

 • új kilátó, régi kilátó
 • magaspart
 • földvár romjai
 • kápolna
 • hajóállomás, hajók kikötése

 

útvonal: helyi járattal Balatonföldvár – gyalog kilátók, magaspart, kápolna, földvár, kikötő – helyi járattal haza

 

gyalogtúra távja: 7 km

 

 

2015. 10. 03. Balatonendréd:

Látnivalók:

 • Csipkebokor tanösvény
 • Töreki tavak

 

útvonal: helyi járattal Balatonendréd – gyalogtúra Endréd tavak, Töreki tavak, Zamárdi – helyi járattal haza

 

gyalogtúra távja: 8 km

 

 

 

2015. 11. 14. Kőröshegy:

 

 

2015. 12.05. Mikulás-túra:

TOVÁBB