• Alapfokú Művészeti Iskola

 • Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018 tanév térítési és tandíj összege

  Térítési díjak Ft/tanév

  Tanulmányi átlag

  18. életévét be nem töltött tanuló

  4,6-5

  16.000

  4,1-4,5

  19.200

  3,6-4

  25.600

  3,1-3,5

  32.000

  2-3

  48.000

  elégtelen

  63.900

   

  Tandíjak Ft/tanév

  Tanulmányi átlag

  18. életévét be nem töltött tanuló

  4,5-5

  48.000

  3,5-4,4

  63.900

  2,5-3,4

  79.900

  2-2,4

  95.900

  elégtelen

  127.900

   

  Térítési díj és tandíjkedvezmény

  A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj

  1. 131%-135%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 1%-a
  2. 136%-140%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 20%-a
  3. 141%-150%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 30%-a
  4. 151%-160%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 40%-a
  5. 161%-170%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 50%-a
  6. 171%-180%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 60%-a
  7. 181%-190%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 70%-a
  8. 191%-200%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 80%-a
  9. 201%-210%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 90%-a

  A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

  A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani minden év október 1-ig.

  A 2014/2015 tanév II. félévére vonatkozóan az okiratok benyújtásának határideje február 1.

  Eljárási rendelkezések

  Az alapfokú művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor írásban nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelezően választható tárgy) történik a beiratkozás.

  Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít jogviszonyt, vagy egy alapfokú iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve törvényes képviselőjének írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon vesz részt térítésdíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben.

  A több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti ágaként, tanszakonként fizeti a tandíjat.

  A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanév végi tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

  A térítési díj és tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

  A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

  Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, nagykorú tanulót.

  A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség fizetésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

  A térítési díj és tandíj befizetésének végső határideje:

  -          a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15-e

  -          a tanítási év második félévére vonatkozóan március 15-e.

 •  

   

  Térítési díj mentesség

   

  Az alapfokú művészeti iskolában a térítési díjmentességre való jogosultságot a nemzeti

  Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 16.§ (3) bekezdése szabályozza, mely szerint

  minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a

  testi, érzékszervi,középsúlyos és enyhe fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első

  alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény átmenetileg, csak a 2013/2014. tanév

  vonatkozásában rendelkezett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók

  tandíjmentességéről(161/Q.§), a 2014/2015. tanévtől csak az Nkt. Szabályozása az irányadó,

  mely alapján alapesetben csak a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, és a

  fent felsorolt fogyatékossággal bíró tanulók jogosultak díjmentesen bekapcsolódni alapfokú

  művészeti képzésbe.

   

  A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a Gyvt. 67/A.§ definiálja:

   

     67/A. § (1)  Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

  Gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  a)      a szülő vagy a családbefogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról-önkéntes nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

  b)      a szülő vagy a a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§.-a  szerint aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének

  időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

  c)      a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy

  a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregá-

  tumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség-

  lakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az

  egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

   

     (2) Halmozottan hátrányos  helyzetű

      a)  az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált

           gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények

           közül legalább kettő fennáll,

  b)      a nevelésbe vett gyermek,

  c)      az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal

  felnőtt.

      (3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálá-

            sával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

            ményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek, nagykorúvá 

            vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos  helyzetének fennállását.

  (4)    A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendsze-

  res gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  megállapítását követően is kérel-

  mezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a

  kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.